اهانت واشنگتن پست به مردم ایران

عجب دنیای کثیفی درست کرده اند این گلوبالیست های چپ گرا.

یک فرقه عقب مانده متعلق به 1400 سال پیش آمده یک ملت و یک کشور غنی از ذخائر را اشغال کرده و منابع و درآمدهای آنجا را صرف امیال ایدئولوژی متحجرانه خود می کند و همین باعث فقر و مشقت مردم آن کشور شده بطوریکه برای گذران زندگی مجبور به تن دادن به خطرناکترین کارها مثل کولبری و یا سوخت بری شده اند.

بعد این مردم توسط همین فرقه اشغالگر به رگبار گلوله بسته میشوند و اگر هم جانشان به لب آمد و به ساختمانهای دولتی حمله کنند در واشنگتن عده ای نخاله هستند که پول بگیرند و همین مردم گرفتار و نگون بخت را عده ای “اوباش” به جهان معرفی کنند.

واشنگتن پست یکی از کثیف ترین فیک نیوزهای امریکاست که ذره ای شرافت ژورنالیستی ندارد. پول می گیرد مرده اش را میشوید!

جالب اینکه مقاله واشنگتن پست به نام خانم جوانی است که در دوبی مستقر است و با خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران روابط نزدیک دارد. خدا میداند چقدر پول از جمهوری اسلامی گرفته تا مقاله سفارشی را به نام خود برای سردبیرش بفرستد.

هموطنان و ایرانیان خارج کشور باید به صفحه واشنگتن پست بروند و نسبت به توهین به مردم ایران اعتراض کنند.

 

به اشتراک بگذارید: