انتصابات فامیلی در دولت ملی!

۱- غلامحسین مصدق، فرزند، مشاور سیاسی-اداری-مالی مصدق

۲- احمد مصدق، فرزند، معاون وزیر راه

۳- ابوالفتح والاتبار، برادر، نماینده دولت در وزارت دربار

۴- ابوالحسن دیبا، برادر، توزیع کننده مناقصه‌های دولتی

۵- متین دفتری، برادر زاده و داماد، عضو کمیسیون تعیین غرامت نفت

۶- دفتری، برادرزاده، رییس کل بازرسی کشور

۷- سهام السطلان بیات، خواهرزاده، مدیرعامل شرکت نفت

۸- محمد بیات، خواهرزاده، رییس بانک کشاورزی

۹- امامی، برادر همسر، استاندار خراسان

۱۰- جمشید فرمانفرماییان، خواهرزاده، مدیر کل وزارت کار

۱۱- دفتری، برادرزاده، رییس شهربانی کل کشور

۱۲- ابونصر عضد، خواهرزاده، مدیر کل سازمان جنگلبانی

۱۳- محمد مهدی قهرمانی، پسرعمه، مدیر کل گمرکات کشور

۱۴- شمس الدین امیر علایی، پسر خاله، وزیر کشور در کابینه مصدق

۱۶- ضیا فرمانفرماییان، خواهرزاده، استاندار فارس

۱۷- علی امینی، پسرخاله، وزیر اقتصاد ملی

۱۸- سرتیپ امینی، پسرخاله، فرمانده کل ژاندرمری

۱۹- ابوالقاسم امینی، پسرخاله، کفیل وزارت دربار

۲۰- سرتیپ مظفری، برادر همسر فرزند، استاندار حوزستان

۲۱- حسین کی استوان، برادرزاده همسر، پیشکار کل دارایی

به اشتراک بگذارید: