امر جانشینی, انتقال قدرت و “رهبر سازی” در نظام های پساتوتالیتر و ایدئولوژیک

منبع: قدرت بی قدرتان؛ واسلاو هاول – ترجمه و انتشار بنیاد عبدالرحمن برومند

به اشتراک بگذارید: