امان از این مردم تماشاچی و دوربین به دست!

در هفته های اخیر چندین مورد از دعوت جوانان شجاع کشور به قیام علیه جلادان حاکم در خیابان های شهر مشاهده شد که مردم فقط نگاه کرده و فیلمبرداری می کردند. فیلم تازه ای از یک مرد که شجاعانه فریاد مرگ بر خامنه ای سر می دهد ( حالا بگذریم از ادعای امام زمان بودنش) منتشر شده ، اما چرا مردم ایران بی تفاوت از کنار این صحنه ها عبور می کنند. در حالی که برای دستگیری یک نفر ده ها مزدور با انواع سلاح را مشاهده می کنید که بطرز وحشیانه ای او را دستگیر می کنند، مردم هم انگار در حال دیدن فیلم های وسترن هستند! پس نتیجه این که تا رسیدن به منزل مقصود فاصله بسیار است!

به اشتراک بگذارید: