اقتدار پوشالی رژیم

توئیتراین نظام که سرآمد مرگ اندیشی و خصومت با مدرنیته و هر گونه پلیدی است، با نمایشی از اقتدارهای پوشالی، هم قصد ترساندنِ ایرانیِ درون و برون مرز را از براندازی دارد و هم دنیای همفکرِ (غربی) خود را در شیفتگیِ انتزاعیِ ایدئولوژیک فرو میبرد.

این نمایش اقتدار چگونه است؟ از مثال هایِ تاریخیِ هیتلر و استالین و شوروی سابق که بگذریم، سیستمِ توتالیتر تروریستی در ایران، از ابزارِ «ساختن وحشت» برای منکوب کردنِ هر نیرویِ دغدغه مند برایِ بر اندازی و سرنگونی، بهره میبرد.از همین آخر ها شروع کنیم؛ اعدام روح الله زمِ مظلوم! معلوم نیست آیا بنا به ترفندی از طرفِ رژیم فریب و یا با قول هایی به پدر یا خانواده و یا اصولا بخاطر نوعی از توهم زدگیِ خود زم و یا اشتباهِ محاسباتی جاه طلبانۀ او، این فرد، در دامِ نظام افتاده باشد.

بله، جان شیرینیش را گرفتند اما این فقط بخاطر این بود که بشدت “اتفاقی” در معرض دستگیر شدگی قرار گرفت وگرنه این تبهکاران، در بهترین حالت، “مستعان” میسازند و حتی نمیتوانند جان بزرگترین سردارِ خود، سلیمانی را حفظ کنند چه برسد به پلان ریزیی امنیتیی با دقت بالا!

این سیستم فریب، نه اقتداری دارد و نه اصولا میتواند هیچگونه دستور العمل علمی در رابطه با حتی «مباحثات امنیتی/جاسوسی» و یا استراتژی هایِ عملگرایِ امنیتی داشته باشد! مثالِ محسن_فخری_زاده و فقدانِ بازویِ محافظتی از مهمترین “دانشمند” هسته ایشان، اثباتی دیگر. این سیستم تنها از ابزار وحشت آفرینی (تروریسم) بهره میبرد تا مثلا بر انداز و ضد انقلاب را ساکت کند! یک «عبد المالک ریگی» را بسیار اتفاقی و یا بر اساسِ پدیدۀ «در تیررسِ نظام قرار گرفتن بر اساسِ اشتباه تاکتیکیِ خود این فرد» را دستگیر میکند و جشن راه میندازد!

داعش به تهران حمله میکند (هر چند ممکن است ساختگی باشد که بعید میدانم چرا که اینها آرزوی نشان دادنِ مهارِ اقتدارِ دشمن را دارند) و حتی نمیتواند از مجلسِ شورایِ اسلامیِ خود دفاع کند. در اهواز، رژۀ نظامی اقتدار نظام را میگذارند و گروهی به آنها حمله کرده و تک تکِ این «شکم های پر از خودکامگی و رخوت» را هدف قرار میدهد و حتی این غارتگرانِ تبهکار به اسمِ نظامِ البته با اقتدارپوشالی، حتی نمیتوانند سرنخی از آن بگیرند!

سناریویِ اصلاحات را برای فریب و کنترل، با خاتمی، طرح ریزی کردند اما آنقدر از جامعه بی اطلاع بودند که حتی نتوانستند نُسَخ و تالیفاتِ آزادیخواهیِ تولیدی توسطِ مردمی که اصلاحات را به فال نیک گرفته بودند را کنترل کنند؛ مردم بپا خاستند. سیستمی که هیچ گونه هژمونی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ندارد اما با یک ترفند «فریب آفرینی»، خود را قدرتمند نشان میدهد؛ نه تنها نمیتواند روح الله زم را در تلۀ امنیتی بیندازد بلکه درجۀ فسادش تا حدیست که حتی نمیتواند رد پایی از مخالف به هر طیفی را دنبال کند!

سریال میسازند و در حوزۀ هنری، هر سال میلیارد ها خرجِ نشان دادنِ قدرتِ خود میکنند و دریغ از اینکه حتی در نمایش های پوشالی، ماشین های «نوپو» فرسوده و اسلحه ها، عملا، عمر چهار دهه داشته روش هایِ نمایشِ قدرت، فرسوده و خنده دار هستند و سردارانشان، فاسدینی بدونِ هیچ گونه شهامت واقعی هستند که با یک شعار براندازی، جانها و مالها تسلیم میکنند! این سران قدرتِ نظامی، حتی کنترلِ دقیقی بر روی بدنۀ نظامیان خود نداشته و این بدنه هم حتی هیمنه ای دهشتناک از اقتدار ندارد: نمودی از توتالیتر فریب!

ین نوشتۀ کوتاهی در زمینۀ اقتدارپوشالی نظامی است که نه میتواند مرز ها را حفظ کند و نه حتی قادر به حفظِ ژنرال با اصطلاح مقتدر خود است؛ اینها همه نوید هایی برای براندازی است؛ روح الله را آسمانی کردند اما نه بخاطرِ قدرتشان، بلکه بخاطرِ تصادف و اتفاقی و یا جاه طلبیِ او.

براندازی اما ادامه دارد چون بیشتر از هر زمانی میدانیم که نا توان هستند؛ سردارِ پوشالیِ آنها را به هلاکت رساندند؛ در آبان 98 تاختیم و شهر ها را گرفتیم و در عدمِ رای، حماسه آفریدیم؛ ایران، ملتهب و منتظرِ فرصتی برای براندازیست؛ صدایِ ملت آزاد باشیم.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها