افشا گری علی مطهری درباره کشته شدگان کرمان (تشییع جنازه قاسم سلیمانی) در مصاحبه با روزنامه سازندگی

برخی پیشنهاد داده بودند که مسیر عوض شود اما چند نفر گفته بودند حتماً باید ازدحام جمعیت را نشان بدهیم.