افاضات محمد مرندی در مورد وضعیت سیاه پوستان در آمریکا و نظام آموزشی در این کشور (کلیپ کوتاه فارسی)

اینهم پروفسور مرندی در حال ماله کشی اصابت موشک خودی به ناوچه کنارک (انگلیسی):

به اشتراک بگذارید: