ایران یکپارچه در اعتصاب

‏مغازه دار و کاسبی که مغازه اش را بخاطر اعتراض به این حکومت جنایتکار می بندد و از درآمد و منافع مالی زودگذر چشم می پوشد سزاوار آینده ای بهتر است.

‏با سرنگونی این رژیم ماقبل تاریخ، اقتصاد ایران دوباره شکوفا می شود و همه زندگی بهتری خواهند داشت.

‏ ⁧‫تعداد ویدئوها و تصاویری که از شهرهای مختلف ایران به بیرون آمده استقبال کم نظیر مردم از فراخوان برای اعتصابات سراسری را نشان میدهد.

به اشتراک بگذارید: