اعتراف صریح جواد ظریف درمورد حسین موسویان

جواد ظریف آشکارا می گوید که حسین موسویان (سفیر وقت رژیم تروریستی اسلامی درآلمان و هدایت ترور رستوران میکونوس) مامور جمهوری اسلامی در امریکاست تا از مواضع نظام بخوبی دفاع کند!

خاک بر سر امریکا با این گل و گشادی امنیتی اش

تف به قبر پدرت اوباما که پای تروریستها را به غرب باز کردی

به اشتراک بگذارید: