اعتراضات در بهبهان

جمهوری اسلامی  رژیمی است شکننده و غرق در بحران. هر لحظه ممکن است آتشفشان از نقطه ای فوران کند. ارزش پول ملی بشدت سقوط کرده و متوسط درآمد کارگران ایرانی حتی از درآمد کشورهای همسایه نیز کمتر است. حکومت در مدیریت کرونا همه اش دروغ گفته و امکانات دارویی را در بازار آزاد می فروشد. هزینه های تست و درمان کرونا برای مردم کم درآمد کمر شکن شده. در این گیرودار حکومت میخواهد بخش هایی از سرزمین همین مردم زجر کشیده را بخاطر بقای خود به بیگانه واگذار کند.

امروز مردم بهبهان به خیابان آمده اند. مطمئن باشید این قصه سر دراز دارد. مشابه این اعتراضات هر روز در شهری از شهرهای ایران تکرار خواهد شد. آخوندها عاجز از اداره این کشور بحران زده هستند. آنها دارند از این ستون به آن ستون روزگار می گذرانند تا شاید با رفتن ترامپ، برایشان فرجی ایجاد شود.

اما به فرض شکست ترامپ در انتخابات امریکا، این حکومت قادر به بیرون آمدن از این مهلکه نخواهد بود. حکومتی که شهروندان خود را به رگبار گلوله بگیرد و خون آنها را به زمین بریزد محال است بتواند فاصله بین خود و مردم را پر کند. حکومتی میشود مثل بشار اسد که هیچ آینده ای ندارد. دیر یا زود باید بخاطر جنایات جنگی محاکمه شود.

حرف مردم از آب و نان و گرانی عبور کرده و اصل حکومت آخوندی را نشانه گرفته اند

به اشتراک بگذارید: