آنچیزی که بیشتر از همه چیز ایرانیان فاقد آن هستند “وجدان” است

منبع: خلقیات ما ایرانیان؛ محمد علی جمالزاده ص ۸۴-۸۳

Conscience = وجدان
به اشتراک بگذارید: