آزادی انتخاب سنگ قبر در ایران

واقعا تاریخ را که ورق بزنید هرگز حکومتی به این فاشیستی و پلیدی پیدا نمی کنید که حکومت آخوندها با مردم ایران می کند. در تمام حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری اگر مخالفان را می کشند دیگر با احساسات بازماندگانش کاری ندارند. جنازه کشته شدگان را به گروگان نمی گیرند و برای مراسم ختم و دفن آنها ممنوعیتی قائل نمی شوند اما حکومت کثیف آخوندی همه این کارهای ضد انسانی و ضد اخلاقی را مرتکب شده و حتی نوع سنگ قبر کشته شدگان را خودش به بازماندگان تحمیل می کند.

دلیل اصلی این اتفاقات فقط یک چیز است و آن این است که این رژیم در برابر انجام چنین کارهایی هزینه نمی پردازد و احساس فشار چه در داخل و چه در خارج نمی کند.

آخوندها را باید با پس گردنی و اعمال زور آدم کرد.

 

به اشتراک بگذارید: