آرامش دوستدار: ما جامعه بدون آزادی و بدون نخبگان فکری هستیم

دکتر آرامش دوستدار، در گفتگوئی با الاهه بقراط و آزاده کریمی که در کیهان لندن منتشر شده است (تاریخ گفتگو  ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ / 11 ژوئن 2015) نکات بسیار مهمی را در حوزه «نقد فرهنگی» مطرح میکنند. دیدن این مصاحبه خالی از لطف نیست.

جوهر سخنان دکتر دوستدار در این مصاحبه در این دوجمله نمود پیدا میکند :

«ما جامعه بدون آزادی هستیم» و «ما جامعه بدون نخبگان فکری هستیم»!

به اشتراک بگذارید: