آخوند که بر مسند قدرت بنشیند افعی می‌شود

میرخواند در کتاب تاریخی روضه ‎الصفا آورده که سه تن از زهاد اولیاء‌الله به راهی می‌رفتند و بر سر راه خود چند استخوان پوسیده دیدند که بر خاک افتاده. در فکر فرو رفتند که این استخوان‌ها از چه جانوری است و سپس به اتفاق دعا کردند تا از این استخوان‌ها جانوری که بوده زنده شود. به دعای یکی از آنها بادی وزید و آن استخوان‌ها به هم متصل شد و به صورت یک اسکلت درآمد. به دعای دیگری رگ و ریشه بر آن استخوان‌ها رَست و به دعای آخری روح حیوانی در آن غالب آمد. شیری تنومند و مهیب غرید و از جا برخاست و آن سه دعاگوی بخت برگشته را تکه پاره کرد. الغرض آخوندهای یک لا قبا تا زمانی که در حجره‌هایشان هستند مانند آن تکه استخوان‌ها به هیچ کاری نمی‌آیند اما کافی است که مانند آنچه در ماجرای به قدرت رسیدن خمینی و خامنه‌ای اتفاق افتاد کمکی برسد و چند نفری زیر بغل‌شان را بگیرند چنانکه خمینی با حمایت اوباشان عمامه به سر و غیر عمامه‌ای و ملی مذهبی و زندانیان رژیم سابق و کمک مالی و رسانه‌ای غرب و خامنه‌ای به کمک رفسنجانی و تعدادی هم لباسان ایشان، بر منبر قدرت جلوس کردند اما هر دو از روز اول شروع به بلعیدن همه چیز کردند ابتدا اطرافیان را یکی یکی بلعیدند و سپس شروع به چپاول و تخریب و هدر دادن تمام منابع کشور کردند. لذا برای احیای کشور و سازندگی از نو تنها راه چاره، تبدیل کردن آخوندها به همان تکه پاره استخوان است. هیچ چاره دیگری برای ایران نمانده
به اشتراک بگذارید: