آخوند زاده : چرا مسلمانان به هنگام دزدی و تجاوز از «جهنم» نمیترسند!؟

اگر جهنم راست است خالق رحیم و عادل در نظرها یك وجود نامحبوب، یك وجود مكروه و ظالم مشاهده مى شود و اگر دروغ است پس اى واعظان و اى عالمان و اى شارلاتانان! چرا بیچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم مى سازید؟ چرا از ترس جهنم او را نمى گذارید كه با سایر ملل ملاقات كرده علوم و صنایع یاد بگیرد؟ دنیا محل اقتباس است. شما به واسطه این پوچى ها نمى گذارید كه بیچاره عوام از نعمات الهى برخوردار شود: نغمه پردازى مكن، حرام است! به نغمات گوش مده، حرام است! نغمات یاد مگیر، حرام است! تیاتر یعنى تماشاخانه مساز، حرام است! به تیاتر مرو، حرام است! رقص مكن، مكروه است! به رقص تماشا مكن، مكروه است! ساز مزن، حرام است! شطرنج مباز، حرام است! تصویر مكش، حرام است!و چند سطر بعد مى نویسد: 

آیا كدام مسلمان است كه فقط از بیم جهنم مال مردم را وقتى كه به دستش افتد، نخورد و هنگامى كه بچه بى ریش دچارش گردد، دست به او نزند و به دختر و زن مردم در حین فرصت معترض نشود؟… جمیع دزدان و راهزنان و قاتلان از معتقدان به جهنم به ظهور مى رسند…

میرزا فتحعلى آخوندزاده، روشنفکر دوران مشروطه

به اشتراک بگذارید: