آخرین زمستان

تهران امروز صبح سفیدپوش شد. مدرسه ها تعطیل و پس از چند ماه خونین، نظام خوشحال است که شاید برف بازی کودکان برای چند روز هم که شده ذهن مردم را از انتقام پشمکی و قتل عام مردم منحرف کند.

خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران امروز این عکس ها را منتشر کرده اند و در نوع خود جالب است. رهبر مفلوک و ته خط رسیده انقلاب شکست خورده ۵۷ زمستان ولایتش فرا رسیده است و شاید این آخرین زمستانی باشد که میبیند.

رهبری که زیر بارش برف تنها مانده است و یا نمایش سلامت نشان دادن خود پس از سخنرانی «تسلیم»؟ هر چه هست بهار انقلاب گذشته است و نظام نفس هایش به شمارش افتاده است. شاید این زمستان آخری باشد که سید علی میبیند و شاید هم نه، باید دید جمهوری جنایت میتواند به حیات خود در بحران ها ادامه دهد و یا یکی از همین روزها خون کثیف او چو قذافی بر سنگفرش خیابان جاری خواهد شد!؟

هر چه هست، زمستانی که ملت وعده اش را به نظام داده اند، می آید!

به اشتراک بگذارید: