آخرین آمار کرونا از ایتالیا: حدود ۸۵ در صد فوت شدگان بالای هفتاد سال، و فقط حدود یک در صد زیر پنجاه سال سن دارند

این آمار با گزارشهای کشورهای دیگر (من جمله چین) همخوانی دارند:

بخش عمده ای از فوت شدگان زیر شصت سال هم بیماریهای زمینه ای داشته اند:

چون هم در ایتالیا و هم در چین ما مرحله پیشرفته اپیدمی را تجربه کرده ایم (معمولا بین ابتلا و مرگ دو هفته سپری میشوند، یعنی آمار در هفته های اول اپیدمی میتوانند گمراه کننده باشند)، اکنون میتوان با اطمینان کافی ادعا کرد که سهم افراد سالم زیر پنجاه سال در میان جانباختگان کمتر ازیک در صد و نرخ مرگ و میر در این گروه سنی بسیار کمتر از یک در صد است.

به اشتراک بگذارید: